Oberoende samarbeten över hela världen

Genom en rad olika samarbeten arbetar Vinga of Sweden kontinuerligt med att förbättra såväl interna processer som avtryck på miljön till de sociala aspekterna i dagens samhälle. Tack vare samarbete med externa organisationerna kan Vinga of Sweden med gott samvete meddela att vi ligger i branschens framkant ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vidare betyder de här samarbetena att större krav ställs på såväl vår produktion som leverantörskedja till det producentansvar som sedan tillkommer vid produktion av en vara.

FTI- REPA

Från regeringen infördes producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

www.ftiab.se

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för naturfiber. Standarden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan (leverantörskedjan). För att bli certifierad krävs det att fibrerna är ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och noggranna kontroller utförs genom hela processen. Man tar stor hänsyn till miljön i alla steg i tillverkningen. Med denna certifiering garanterar leverantörerna att produkterna är tillverkade av minst 70-100 % ekologiskt material och att produktionen är ansvarsfull både miljömässigt och socialt. Kontroll och uppföljning av kraven sker en gång om året av en oberoende part. Vi arbetar för att mer och mer av våra textila produkter skall ha GOTS märkningen.

www.global-standard.org

FAIRTRADE

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

www.fairtrade.se

© 2020 Vinga Giftcard. All Rights Reserved.